بلوکارت آلمان

پذیرش آلمان

بلوکارت آلمان یا کارت آبی بلوکارت یا کارت آبی اتحادیه اروپا آلمان یک مجوز اقامت الکترونیکی برای کارگران بسیار ماهر است. بلو کارت آلمان اتحادیه اروپا برای آلمان یک مجوز کار و اقامت است که برای افراد بسیار ماهر صادر می شود و به آنها اجازه می دهد در مشاغلی که کمبود وجود دارد یا […]

اقامت کاری آلمان

المان

اقامت کاری آلمان اجازه اقامت کار آلمان یک اجازه اقامت موقت آلمان است که به اتباع غیر اتحادیه اروپا اجازه کار در آلمان را می دهد. این یک مجوز اقامت موقت است. به کسانی تعلق می گیرد که قبلاً یک پیشنهاد شغلی یا قرارداد کاری با یک کارفرما در آلمان دارند. چه کسی به مجوز […]