اقامت استارت آپ – کارآفرینی

ویزا استارت آپ

اقامت استارت آپ – کارآفرینی بر کسی پوشیده نیست که استارت‌آپ‌ها کمک زیادی به اقتصادهای محلی می‌کنند. آنها همچنین تعداد زیادی از افراد بسیار ماهر را برای مهاجرت به کشورهای میزبان جذب می کنند.بنابراین، کشورهای مختلف برنامه‌های اقامت موقت را به نام «ویزاهای کارآفرین» برای جذب کارآفرینان از نقاط مختلف جهان راه‌اندازی کردند. شرایط، شرایط […]