پناهندگی

پناهندگی انگلیس

اقامت پناهندگی سالانه بیش از یک میلیارد نفر در کشورهای خارجی درخواست پناهندگی می دهند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) بزرگترین سازمان جهانی است که با پناهندگان سروکار دارد و آنها را برای اسکان مجدد به کشورهای دیگر ارجاع می دهد. حقوق پناهندگان تحت کنوانسیون پناهندگان 1951 محافظت می شود و طبق این […]