اقامت سرمایه گذاری

اقامت سرمایه گذاری

 سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا افراد ثروتمند می توانند در چندین کشور اتحادیه اروپا موقعیت کسب کنند. در بیشتر موارد، ما در مورد اجازه اقامت و کمتر در مورد شهروندی صحبت می کنیم. خرید گذرنامه امکان پذیر نخواهد بود زیرا ایالت ها شرایط سختگیرانه ای برای متقاضیان دارند و روند دریافت وضعیت ماه ها طول […]