سرمایه گذاری سوئد

فرآیند خرید ملک در سوئد چقدر دشوار است؟

اقامت سرمایه گذاری سوئد  آیا سوئد ویزای سرمایه گذاری دارد؟ سوئد یک برنامه اقامت مستقیم از طریق سرمایه گذاری ندارد که در آن چندین مسیر برای تکمیل سرمایه گذاری شما و دریافت مجوز اقامت وجود داشته باشد (مانند خرید ملک مانند سایر کشورها) با این حال، می توانید به عنوان یک فرد خوداشتغال که صاحب […]