بلوکارت آلمان

پذیرش آلمان

بلوکارت آلمان یا کارت آبی بلوکارت یا کارت آبی اتحادیه اروپا آلمان یک مجوز اقامت الکترونیکی برای کارگران بسیار ماهر است. بلو کارت آلمان اتحادیه اروپا برای آلمان یک مجوز کار و اقامت است که برای افراد بسیار ماهر صادر می شود و به آنها اجازه می دهد در مشاغلی که کمبود وجود دارد یا […]