اقامت کاری آلمان

المان

اقامت کاری آلمان اجازه اقامت کار آلمان یک اجازه اقامت موقت آلمان است که به اتباع غیر اتحادیه اروپا اجازه کار در آلمان را می دهد. این یک مجوز اقامت موقت است. به کسانی تعلق می گیرد که قبلاً یک پیشنهاد شغلی یا قرارداد کاری با یک کارفرما در آلمان دارند. چه کسی به مجوز […]