پناهندگی استرالیا

ویزا توریستی استرالیا

ویزای بشردوستانه استرالیا انواع ویزای استرالیا که به دلایل بشردوستانه صادر می شود در برنامه مهاجرت استرالیا برای پناهندگان، متقاضیانی که خواهان حفاظت هستند می توانند بسته به شرایط خود برای تعدادی ویزا درخواست دهند. برای برخی از ویزاها، متقاضیان باید به طور قانونی در استرالیا اقامت داشته باشند، در حالی که متقاضیان پناهندگی که […]