اقامت خرید ملک – ویزا طلایی – خرید پاسپورت

خرید ملک اسپانیا

ویزا طلایی کسانی که می توانند برای ویزای طلایی درخواست دهند می توانند به راحتی پاسپورت دوم یا حداقل اقامت در کشور دیگری را برای خود و اعضای خانواده خود دریافت کنند. در سال‌های اخیر، محبوبیت این نوع ویزاها افزایش یافته است، به‌ویژه آنهایی که توسط کشورهای اتحادیه اروپا ارائه می‌شوند، جایی که پاسپورت یا […]