سوئد

توریستی سوئد

سوئد اقامت ثبت شرکت سوئد اقامت ثبت شرکت سوئد ویزا و وقت سفارت سوئد خرید ملک در سوئد مهاجرت به سوئد مراحلی که به ترتیب پس از مهاجرت به سوئد باید انجام دهید: 1.دریافت اقامت سوئد  این تقریباً همیشه مرحله اول است. اداره مهارجت سوئد (Migrationsverket) مسائل مربوط به مهاجرت، ویزا، مجوزها و شهروندی را […]