پناهندگی کانادا

670

اقامت پناهندگی کانادا افرادی که به دلیل ترس از پیگرد قانونی، جنگ یا بلایای طبیعی مجبور به فرار از کشور خود (و قادر به بازگشت نیستند) پناهنده هستند. بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، برنامه هایی برای کمک به پناهندگان دارند. سیستم پناهندگی کانادا به دو برنامه تقسیم می شود: یکی برای افرادی که می […]